Skip to content

Onze privacyverklaring

Privacyverklaring Waterdefender

 

Waterdefender respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Waterdefender worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.waterdefender.nl (hierna: ‘de website’). Waterdefender acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Waterdefender zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Waterdefender verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Waterdefender, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het aanvragen van een offerte en de uitvoering van een overeenkomst met Waterdefender met betrekking tot de levering van producten en eventuele montage daarvan;
  • Het versturen van een bericht aan Waterdefender via het contactformulier op de website.

De persoonsgegevens die u aan Waterdefender verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacyverklaring.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Waterdefender gesloten overeenkomst, worden de door u verstrekte persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals de toeleverancier van Waterdefender die de producten rechtstreeks naar u verzendt, de in dat kader in te schakelen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van de producten en een eventuele onderaannemer van Waterdefender voor het bij u monteren van producten.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Waterdefender gesloten overeenkomst.

Daarnaast verwerkt Waterdefender persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Waterdefender of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Bovendien worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Waterdefender, om de website en de e-mailvoorzieningen van Waterdefender te kunnen exploiteren,  de exploitant van door Waterdefender gebruikte cloud-software, zoals OneDrive, voor de opslag van data en de exploitant van het door Waterdefender gebruikte boekhoud-/administratieprogramma; de exploitant van die software ontvangt via het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Waterdefender noodzakelijk is.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe binnen Waterdefender geautoriseerde personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Waterdefender persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Waterdefender zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Waterdefender vallen, evenals door Waterdefender ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Waterdefender de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Waterdefender de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Waterdefender, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Waterdefender gebruikt

Waterdefender gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Waterdefender gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Waterdefender gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om Waterdefender te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Bovendien heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Waterdefender een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Waterdefender verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Waterdefender u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), het documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Waterdefender zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Waterdefender slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Waterdefender legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Waterdefender, kunt u contact opnemen met Waterdefender. Waterdefender helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Waterdefender of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Waterdefender
Achterstraat 5
4681 AG te Nieuw-Vossemeer

E-mailadres: info@waterdefender.nl

Telefoonnummer: 085-0609179