Skip to content

Disclaimer

Disclaimer Waterdefender

 

Op het gebruik van deze website (www.waterdefender.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Waterdefender streeft ernaar op deze website steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Waterdefender kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op deze website weergegeven informatie. Weergave-, druk- en zetfouten worden voorbehouden en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Waterdefender leiden.

Ten aanzien van de aanvraag van offertes via deze website verbindt Waterdefender zich niet tot een bepaalde reactietijd. Offertes zijn bovendien geheel vrijblijvend en kunnen door Waterdefender nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan.

De informatie op deze website kan steeds worden aangevuld of aangepast. Waterdefender behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren. Waterdefender kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

Waterdefender kan voorts niet garanderen dat deze website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. Waterdefender aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van deze website en de inhoud van de daarop vermelde informatie. Waterdefender aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van eventuele websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Waterdefender.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via deze website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Waterdefender en u ontstaan.

E-mail

Waterdefender garandeert niet dat aan hem gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Waterdefender te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Waterdefender heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Waterdefender aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

U als bezoeker van deze website bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Alle op deze website gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Waterdefender dan wel zijn licentiegevers. U bent verplicht de eventuele aanwijzingen van Waterdefender ten aanzien van het gebruik van deze website en de daarop vermelde informatie, op te volgen. Waterdefender dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen, alsmede andere content van welke aard dan ook. Het is niet toegestaan deze goederen te verveelvoudigen, na te maken, te reproduceren of te openbaren of te verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van een eventueel tussen u en Waterdefender gesloten overeenkomst of het normale gebruik van deze website voortvloeit.

Slotwoord

Waterdefender behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Als u regelmatig op deze website terugkeert, wordt u dan ook aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.

Nederlands recht is van toepassing.