Skip to content

Onze Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Waterdefender: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Achterstraat 5, 4681 AG te Nieuw-Vossemeer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65121066.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Waterdefender een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Waterdefender en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Waterdefender zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten, inclusief eventuele montage daarvan.
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Waterdefender aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, waterschotten en waterafsluitende deuren, inclusief montagemateriaal.
 7. Montagewerkzaamheden: de eventueel in het kader van de Overeenkomst door of namens Waterdefender te verrichten montage van Producten.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Waterdefender, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Klant aanvaarde offerte van Waterdefender. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elke offerte van Waterdefender is vrijblijvend. Waterdefender kan zijn offerte tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. Indien een offerte van Waterdefender is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens, staat de Klant in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Waterdefender is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in een offerte van Waterdefender, binden Waterdefender niet.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de offerte van Waterdefender, op de eventueel door Waterdefender aangewezen wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod in de offerte van Waterdefender, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Waterdefender anders aangeeft.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend. Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230g van het Burgerlijk Wetboek, is het herroepingsrecht voor Consumenten niet van toepassing omdat de Producten volgens specificaties van de Consument worden vervaardigd (maatwerk).

ARTIKEL 5. | MAATVOERING

 1. Waterdefender is met betrekking tot de eventuele montage van Producten door Waterdefender uitsluitend aansprakelijk voor de maatvoering indien deze door of namens Waterdefender is opgenomen. Bij inmeten door de Klant of in zijn opdracht door een derde, is Waterdefender nimmer aansprakelijk voor onjuistheden in de maatvoering. Tussentijdse wijzigingen in de maatvoering zijn voor risico van de Klant.
 2. Indien de maatvoering onjuist blijkt als gevolg van een niet aan Waterdefender toerekenbare omstandigheid, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Waterdefender spant zich in de eventuele uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Klant heeft verbonden, na te komen. Echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Waterdefender treedt niet eerder in dan nadat de Klant Waterdefender Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Waterdefender na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Waterdefender biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De Klant dient alle informatie (waaronder eventuele foto’s en bouwtekeningen mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Waterdefender aangewezen wijze, aan Waterdefender te verstrekken.
 2. Voorts dient de Klant Waterdefender steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden Waterdefender zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de Producten aansluitend op de levering door Waterdefender worden gemonteerd, dient de Klant zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Montagewerkzaamheden. In het bijzonder dient de Klant er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de ruimte waar de Montagewerkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met kennelijke instemming van Waterdefender;
 • de Montagewerkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
 • de door Waterdefender tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Montagewerkzaamheden uit te voeren gedurende de overeengekomen werkuren;
 • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en de te monteren Producten;
 • de door Waterdefender tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Montagewerkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 • alle in redelijkheid van de Klant te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Montagewerkzaamheden worden gehandhaafd.
 1. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Waterdefender, onverminderd het bepaalde in artikel 11, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten en geleden schade door te berekenen aan de Klant.

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van levering op locatie van de Klant geschiedt zulks uitsluitend inclusief aansluitende montage van de Producten indien dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Indien afhalen van de Producten door of namens de Klant is overeengekomen, geschiedt zulks uitsluitend op de door Partijen overeengekomen datum en tijd.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen c.q. de Montagewerkzaamheden zijn opgeleverd.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Waterdefender in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele transportkosten te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Waterdefender, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele transportkosten.
 5. Indien Waterdefender bij toepassing van lid 4 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Klant zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Klant indien opslag op locatie van Waterdefender geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door Waterdefender vastgesteld.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Klant dient op het moment van leveren van de Producten c.q. oplevering van de Montagewerkzaamheden direct te onderzoeken of het (op)geleverde vrij is van ten tijde van de (op)levering zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Van ten tijde van de (op)levering zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dient de Klant onverwijld mededeling te doen aan Waterdefender.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Waterdefender te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Waterdefender is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de Klant is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekend opleveringsformulier, vloeit er voor Waterdefender uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Waterdefender bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 6. Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230g van het Burgerlijk Wetboek en een klacht van een Consument niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).
 7. De garantie op de Producten is beperkt tot de eventuele garantie die de toeleverancier van Waterdefender met de Producten meelevert, met dien verstande dat een door Waterdefender, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Waterdefender kunnen doen gelden (conformiteit).
 8. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant of toeleverancier van Waterdefender. De eventuele kosten die de toeleverancier van Waterdefender in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die Waterdefender maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Klant.
 9. Een aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Waterdefender toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de (op)levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele (onderhouds)voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Waterdefender, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Waterdefender zijn uitgevoerd.
 10. In geval de Consument een geldig beroep doet op non-conformiteit, maakt de Consument aanspraak op herstel of vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen geen kosten aan de Consument in rekening worden gebracht. Waterdefender zal binnen een redelijke tijd zijn medewerking verlenen aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Indien herstel, vervanging c.q. aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, maakt de Consument aanspraak op een naar redelijkheid vast te stellen financiële compensatie, welke evenwel nimmer meer bedraagt dan de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de non-conformiteit betrekking heeft.
 11. In geval een consumentkoper jegens de Klant die als professionele wederverkoper optreedt, volgens de wet op grond van non-conformiteit (wettelijke garantie) aanspraak maakt op herstel of vervanging van de Producten wegens een gebrek daarvan, dan stelt Waterdefender de Klant schadeloos door het herstel of de vervanging voor zijn rekening te nemen. De Klant zal in een voorkomend geval alle informatie verstrekken en medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is om de non-conformiteit vast te stellen en het herstel of de vervanging zo spoedig mogelijk te realiseren.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Waterdefender is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Waterdefender geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, ziekte, tekortkomingen van toeleveranciers van Waterdefender, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Waterdefender.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan een maand voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Waterdefender bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Waterdefender gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Waterdefender is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Waterdefender ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Waterdefender in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Waterdefender gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Waterdefender uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Waterdefender ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Waterdefender de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De offerte van Waterdefender vermeldt uitdrukkelijk de prijs van de Producten en eventuele Montagewerkzaamheden, alsook of eventuele verzendkosten voor rekening van de Klant komen.
 2. Alle door Waterdefender vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een offerte gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Waterdefender bekend waren op het moment dat Waterdefender deze prijs aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van stijgende inkoopprijzen en lonen, is Waterdefender gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Waterdefender alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een stijging van de btw.
 4. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Waterdefender gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van de Klant te vorderen, met dien verstande dat Waterdefender een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Doorgaans vordert Waterdefender een aanbetaling van 50% bij totstandkoming van de Overeenkomst en het restant bij (op)levering.
 5. Waterdefender is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Waterdefender is nagekomen.
 6. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. Waterdefender hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 7. Waterdefender is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant handelt in hoedanigheid van Consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Waterdefender, alsmede behoudens de nakoming van zijn eventuele verplichtingen uit hoofde van artikel 9, is Waterdefender na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Waterdefender, geschiedt uitvoering van Montagewerkzaamheden voor risico van de Klant. Waterdefender is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, in elk geval niet aansprakelijk voor schade aan muren of andere zaken van de Klant ontstaan in verband met de uitvoering van de Montagewerkzaamheden. Montage door de Klant zelf of in zijn opdracht door een derde, geschiedt te allen tijde voor risico van de Klant. Het geleverde gaat in dat geval gepaard met specifieke plaatsingsvoorschriften.
 3. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Klant verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Waterdefender kan worden toegerekend.
 4. Waterdefender is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en overige gevolgschade.
 5. Mocht Waterdefender ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Waterdefender te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Waterdefender hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Waterdefender ter zake vervalt.
 6. De aansprakelijkheid van Waterdefender is beperkt tot ten hoogste herstel van de Montagewerkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Waterdefender betrekking heeft. In geval herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Waterdefender beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Waterdefender betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Waterdefender nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Waterdefender afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Waterdefender dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Waterdefender bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 9. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Waterdefender voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Waterdefender of zijn leidinggevenden.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De Producten blijven eigendom van Waterdefender totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de Klant geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Waterdefender hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Waterdefender of de door Waterdefender aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Waterdefender is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 6. Indien Waterdefender geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Klant gehouden de nieuwgevormde zaken aan Waterdefender te verpanden.
 7. Als de Klant, nadat de Producten door Waterdefender aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Waterdefender is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Waterdefender is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Waterdefender een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Waterdefender Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.